Všeobecné obchodné podmienky

Foaf s.r.o.


IČO: 36774421, DIČ: 2022373100, IČ DPH: SK2022373100

so sídlom Pribinova 30 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov,

zapísanej do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 45838/B,


(ďalej len „Poskytovateľ )

ČASŤ 1. Trovi.sk


Článok I. Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania internetovej aplikácie s názvom „Trovi.sk“ (ďalej len „Trovi.sk“ ) vytvorenej Poskytovateľom (ďalej len „VOP“ ).


 1. Pod internetovou aplikáciou s názvom Trovi.sk sa na účely týchto VOP rozumie poskytovanie, sprostredkovanie a objednávanie služieb, ktoré podnikateľ najčastejšie využíva pri svojej podnikateľskej činnosti na jednej aplikácii, a to (i) umožňovanie vystavovania faktúr a evidovania nákladov online na internete Používateľom na webovej stránke Poskytovateľa www.Trovi.sk, (ii) prístup k dokumentácii potrebnej k založeniu spoločností, resp. organizačných zložiek a ich zmien, (iii) prístup k základným právnym dokumentom spojeným s podnikaním napr. výzva na úhradu dlhu a vzory bežne používaných zmlúv, (iv) umožnenie objednania poradenstva v oblasti práva a ľudských zdrojov u zmluvných partnerov Poskytovateľa, (v) umožnenie zriadiť internetovú doménu/e-mailový server/hosting/cloud cez zmluvného partnera Poskytovateľa. Internetová aplikácia Trovi.sk je v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov autorským dielom Poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky majetkové práva autora.


 1. „ Trovi.sk“ nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedená pod bodom 2. týchto VOP.

 2. Používateľom „Trovi.sk“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaregistruje sa pre využívanie aplikácie Trovi.sk prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa (ďalej len „Používateľ“ ).

 3. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP Používateľom vzniká medzi Poskytovateľom a Používateľom zmluvný vzťah, a to Licenčná zmluva uzavretá podľa ust. § 65 zákona NR SR č. 185/2015 Z.z Autorského zákona, na základe ktorej Poskytovateľ udeľuje Používateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie internetovej aplikácie Trovi.sk (ďalej len „Zmluva“ ).


 1. Používateľ je oprávnený prostredníctvom Trovi.sk vystavovať, evidovať, tlačiť a exportovať elektronické faktúry a zálohové faktúry a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to Trovi.sk umožňuje. Používateľ je oprávnený aplikáciu Trovi.sk používať len spôsobom a v rozsahu na ktorý je určená, t. j. spôsobom a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto aplikácie.


 1. Poskytovateľ zabezpečuje, aby Trovi.sk mal náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť údajov uvedených Používateľom, ktoré sú potrebné na vygenerovanie dokladov prostredníctvom Trovi.sk.

 2. Poskytovateľ poskytuje službu Trovi.sk nepretržite „online“ s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu jej aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany Poskytovateľa, o čom bude Používateľa informovať na svojej webovej stránke minimálne 2 dni vopred.

Článok II. Cena služby
 1. Za používanie Trovi.sk je Používateľ povinný uhrádzať mesačný poplatok (ďalej len „poplatok“ alebo aj „cena“). Cena a platobné podmienky spoplatnených častí Trovi.sk sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa. Prístup do spoplatnenej časti Trovi.sk je podmienený objednaním služby Používateľom a uhradením poplatku za používanie služby. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka s tým, že o tejto skutočnosti bude informovať minimálne 14 dní vopred. Používateľ si môže vybrať jeden z troch variant služby, a to Štandard, Premium a Biznis (na mieru). Variant Štandard a Premium môže Používateľ vyskúšať v testovacej verzii na 45 dní zadarmo. Cena jednotlivých variant služby je uvedená v cenníku Poskytovateľa zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa Trovi.sk.


 1. Cena sa bude uhrádzať každý kalendárny mesiac, t. j. raz za kalendárny mesiac. Cena je splatná do 3 pracovných dní príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa cena uhrádza a cena za prvý kalendárny mesiac poskytovania služby je splatná do 3 pracovných dní od objednania služby.


 1. Používateľ je oprávnený uhradiť cenu služby ktorýmkoľvek z nasledovných spôsobov: (i) bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa zverejnený na webových stránkach Poskytovateľa, (ii) prostredníctvom platobnej brány CardPay poskytovanej bankou Tatra banka (ďalej len „CardPay“ ), tak že Používateľ zadá v platobnej bráne CardPay údaje svojej platobnej karty, pričom CardPay automaticky vykoná z platobnej karty Používateľa pravidelnú mesačnú úhradu ceny služby. Zrušiť platenie služby prostredníctvom CardPay je Používateľ oprávnený kedykoľvek v nastaveniach aplikácie.

Článok III. Začatie poskytovania služby
 1. Služba sa začne poskytovať dňom uhradenia ceny zvolenej služby Používateľom. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby.


 1. Služba sa bude poskytovať tak, že Používateľ si zvolí pri registrácii aplikácie Trovi.sk prístupové údaje, ktoré bude zadávať vždy pri vstupe do Trovi.sk.

Článok IV. Práva a povinnosti
 1. Používateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom. V prípade, že Používateľ uvedie v registračnom formulári nesprávne a/ alebo nepresné, a/alebo nepravdivé údaje, zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú.


 1. Používateľ sa zaväzuje, že v Trovi.sk, ani vo vygenerovaných dokladoch nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Poskytovateľom nastavených údajov a že nebude Trovi.sk používať spôsobom, ktorým by narušoval práva Poskytovateľa, a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy.


 1. Používateľ je povinný postupovať pri využívaní Trovi.sk tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi, Používateľovi alebo tretej osobe.


 1. Používateľ berie na vedomie, že Trovi.sk nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených Používateľom a vedenie jeho účtovnej evidencie.

 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.


 1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Článok V. Trvanie zmluvy a jej ukončenie
 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Používateľom podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú.


 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zrušiť registráciu Používateľa v prípade, že Používateľ porušuje tieto VOP, poruší autorské práva Poskytovateľa, poškodzuje dobré meno Poskytovateľa, umožní využitie Trovi.sk inej neregistrovanej osobe. V prípade odstúpenia od Zmluva a zrušenia registrácie je Poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené Používateľom na jeho stránke, v tomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu Používateľa. V prípade odstúpenia od Zmluvy a zrušenia registrácie si zmluvné strany nebudú vracať žiadne plnenia, ktoré si poskytli do odstúpenia od Zmluva a zrušenia registrácie. Poskytovateľ ako aj Používateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu o používaní aplikácie Trovi.sk, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď a odstúpenie od Zmluvy môže byť vykonané tak, že bude zaslané na e-mailovú adresu Používateľa alebo Poskytovateľa.

Článok VI. Používanie „cookies“
 1. Spoločnosť používa na prispôsobenie prevádzky a monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete (tzv. „cookies“).  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Používatelia a návštevníci webstránok majú možnosť kedykoľvek zakázať použitie odmietnuť cookies Poskytovateľom alebo ich vymazať , a to všetko v nastaveniach svojho internetového prehliadača . Pretože každý internetový prehliadač je iný, návštevníci a Používatelia si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.


ČASŤ 2. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV


Článok I. Odstúpenie od zmluvy
 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (inde len „zákon č. 102/2014“ ). V tejto časti 2. VOP používaný pojem „spotrebiteľ“ sa pre účely tejto časti 2. VOP rozumie „Používateľ v postavení spotrebiteľa“.


 1. Ak Poskytovateľ včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa (a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, (b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo (c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, (inde v texte len „lehota na odstúpenie“ ). Ak boli spotrebiteľovi informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy poskytnuté až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej vyššie v tomto bode VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď bola dodatočne splnená informačnú povinnosť. Ak neboli spotrebiteľovi informácie ohľadom odstúpenia poskytnuté ani v tejto dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


 1. Poskytovateľ v zmysle týchto VOP začne s poskytovaním služby internetovej aplikácie Trovi.sk dňom uhradenia ceny zvolenej služby spotrebiteľom, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


 1. Poskytovateľ poučuje spotrebiteľa, že a k spotrebiteľ pred začatím poskytovania služby udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo požiadal o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy , spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená . Spotrebiteľ týmto výslovne udeľuje súhlas s tým, aby služba začala byť Poskytovateľom poskytovaná odo dňa u hradenia ceny zvolenej služby, t. j. súhlasí s tým, aby sa služba začala poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ týmto vyhlasuje, že bol Poskytovateľom riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.


 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.


 1. Ak bude potrebné na používanie aplikácie Trovi.sk alebo v súvislosti s jej používaním, aby Poskytovateľ poskytoval Používateľovi ako spotrebiteľovi aj elektronický obsah inak ako na hmotnom nosiči, udeľuje pre tento prípad Používateľ ako spotrebiteľ súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. Poskytovateľ poučuje Používateľa (v postavení spotrebiteľa), že Používateľ (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ (s potrebiteľ) vyhlasuje, že bol Poskytovateľom riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy.


 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla spoločnosti Foaf s.r.o., Pribinova 30 Bratislava 821 09 alebo e-mailom na adrese [email protected]) ; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“ ). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. , pričom tento formulár tvorí aj prílohu č. 1 týchto VOP.


 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.


 1. Ak Poskytovateľ na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči (napr. e-mailom).


 1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.


 1. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.


 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.


 1. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, pričom predpokladaný odhad týchto nákladov je: 30 Eur. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť poskytnúť kupujúcemu informácie o nákladoch pri odstúpení od zmluvy a ich znášaní. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.


 1. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.


 1. Okrem povinností uvedených v právnych predpisoch uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

Článok II. Zodpovednosť za vady, reklamácie, sťažnosti a podnety
 1. Poskytovateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že spotrebiteľovi zodpovedá za vady tovaru alebo služieb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, konkrétne podľa ust. § 622 a § 623. Podľa týchto ustanovení Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.


 1. Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti alebo elektronicky na adrese: [email protected].

Článok III Orgán dozoru a dohľadu:
 1. Činnosť Poskytovateľa podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcii („SOI“), so sídlom P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, pričom adresa Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj je: Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Článok IV Riešenie sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov
 1. Spor medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou je možné riešiť taktiež prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“ ). Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.


 1. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.


 1. Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr. Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk (ďalej len „subjekt ASR“).


Odkaz je tu:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže v prípade sporov týkajúcich sa záväzkov z kúpnych zmlúv a zmlúv o službách online využiť aj platformu alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (tzv. „platforma RSO“ ), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online a ktorá je dostupná na webovej adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .


 1. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak oprávnená právnická osoba ARS môže požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu vo výške maximálne päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.


ČASŤ 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak Zmluvu uzatvára spotrebiteľ spravuje sa Zmluva vo veciach týkajúcich sa spotrebiteľa aj zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.


 1. Tieto VOP ako aj Zmluva uzavretá na základe nej a vzťah z nej vzniknutý sa spravujú právom Slovenskej republiky a súčasne sa týmto dohodli, že akékoľvek súdne spory vyplývajúce z týchto VOP a Zmluvy budú prerokované a rozhodované súdmi Slovenskej republiky, teda zakladajú právomoc súdov Slovenskej republiky.

 1. Tieto VOP môžu byť Poskytovateľom menené, a to vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa. Novými zmenenými VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien nových VOP, sa posudzujú podľa VOP, za ktorých bola vykonaná platná registrácia.

 2. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa o zrušenie registrácie, ak nesúhlasí so zmenou vo VOP do 10 dní od zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa. Ak Používateľ svoju registráciu nezruší, má sa za to, že súhlasí s novými VOP.


 1. Prílohu č. 1 tvorí formulár – Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom.

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 11. augusta 2023.